Zoekresultaten

De tekst ‘Zvw’ werd 40 keer gevonden in 21 pagina's.


Zvw
Begrippenlijst
De Zorgverzekeringswet ( Zvw ) is een wet die de verplichte basisverzekering regelt voor verzekerden. De ...
Hulpmiddelen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw); tips & tricks
Kennisacademie
Hulpmiddelen en woningaanpassingen zijn onmisbaar voor mensen met ZEVMB en hun gezinsleden. Afhankelijk van de soort, functie en plaats van gebruik, is vergoedi
Zorgverzekeringswet (Zvw)
Begrippenlijst
Verplichte basisverzekering voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt.   In 2015 is de Zorgverzekeri...
Leveringsvorm zorg
Begrippenlijst
Zorg die onder de Wlz, de ZvwWijkverpleging of de Wmo 2015 valt, kan aan personen als zorg in natura (zin) worden ...
Kortdurend verblijf
Begrippenlijst
bedoeld om het normale dagelijkse toezicht van ouders op kinderen over te nemen. Zvw : vanaf 2017 wordt kortdurend verblijf op medische indicatie (bijvoorbeeld na opname in ...
Budgethouder
Begrippenlijst
langdurige zorg ten laste van de AWBZ (tot 2015), of de Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet of Zvw (vanaf 2015 ...
Zorginstituut Nederland
Begrippenlijst
met een adviserende en uitvoerende rol bij de wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zvw, de AWBZ (tot 2015) en de Wlz (vanaf 2015). Het Zorginstituut levert een belangrijke ...
Besteed bedrag
Begrippenlijst
langdurige zorg ten laste van de AWBZ (tot 2015), of de Wlz, Wmo 2015, Jeugdwet , of Zvw (vanaf 2015 ...
Subsidieregeling
Begrippenlijst
beperking. Behandeling vanwege een psychiatrische of zintuiglijke beperking valt onder de Zvw. Dat geldt ook voor de behandeling van kinderen met een meervoudig complexe beperking. ...
Extramurale zorg
Begrippenlijst
euml;nt aan huis levert. De extramurale zorg voornamelijk onder de Wmo 2015, Jeugdwet, en Zvw. Wlz: in de Wlz (vanaf 2015) bestaat bij de indicaties het onderscheid extramuraal ...
Jeugdwet
Begrippenlijst
: de curatieve geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, tot 2015 onderdeel van de Zvw; de zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd en de langdurige geestelijke ...
Pgb (Persoonsgebonden budget)
Begrippenlijst
waarmee de cliënt zelf zorg ten laste van de Wlz/AWBZ,Wmo 2015/Wmo, Jeugdwet of Zvw kan inkopen of inhuren. De cliënt kiest hiermee zelf een zorgaanbieder of meerdere ...