ZEVMB-verbeteragenda

In de zorg voor mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en hun naasten kunnen sommige dingen beter. De ZEVMB-verbeteragenda verzamelt knelpunten, analyseert ze en probeert ze op te lossen. 

 

Naasten van iemand met ZEVMB die tegen een probleem aan lopen, kunnen dit via info@zevmb.nl melden bij het ZEVMB-kenniscentrum. Soms is de oplossing snel gevonden, soms is er meer tijd voor nodig. Knelpunten bij het ZEVMB-kenniscentrum worden gemeld, komen op de ZEVMB-verbeteragenda. Dit betekent dat ze worden geanalyseerd en dat er naar een oplossing wordt gezocht. Wij streven ernaar dat hierdoor nieuwe ontwikkelingen ontstaan die de zorg voor mensen met ZEVMB en hun ouders, broers, zussen en andere naasten ten goede komen.    

  

Het ZEVMB-kenniscentrum werkt in de ZEVMB-verbeteragenda nauw samen met ouders, zorgprofessionals, cliëntondersteuners, zorginstellingen en systeempartijen. Zoals gemeenten, zorgverzekeraars en –financiers. Dit levert kennis op waar veel ouders iets aan hebben en waardoor de ZEVMB-zorg verbetert. 

verbeteragenda

De binnengekomen knelpunten en de bijbehorende oplossingen en tips: 

 

Het bepalen van PGB tarieven 

PGB-tarieven van zzp-zorgverleners zijn nergens vastgelegd en worden in overleg tussen de budgethouder (vaak ouders) en de zorgverlener bepaald. Het tarief in de Wlz moet tussen het minimumloon en € 72,39 per uur liggen. Hoe kunnen ouders/vertegenwoordigers tot een passend tarief komen? 

 

Tip

Gebruik het tarief dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) jaarlijks vaststelt voor een zorgaanbieder die binnen een zorgstelling werkt (Zorg in Naturaals voorbeeld. Let op dat in die tarieven ook reiskosten en andere kosten (zoals overheadkosten) worden meegerekend. Deze hoef je niet mee te nemen in het tarief voor een zzp'er, waardoor zijn uurtarief lager uitvalt dan het tarief van de NZa 

 

Logeren 

Bij logeren is er sprake van zorgaanspraken met toezicht. Normaliter kan toezicht niet zomaar vanuit het PGB worden gedeclareerd. Mensen met ZEVMB en epilepsie vallen doorgaans in een uitzonderingsregel waardoor toezicht wel mogelijk is, zie PGB vergoedingenlijst Wlz. 

De uitvoering van de nachtdienst wordt normaliter alleen vergoed indien er daadwerkelijk uitvoering van zorg heeft plaatsgevonden. Er zijn twee manieren om ervoor te zorgen dat ouders/vertegenwoordigers deze uren kunnen doorbetalen aan de zorgprofessional.  

 

Optie 1: Een dag bestaat uit verschillende type zorgprestaties (PV, VP en BGi). Bij formele zorgverleners is het mogelijk om voor deze verschillende type zorgprestaties verschillende tarieven te hanteren. De declaratie wordt aan de hand van de uren PV, VP en BGi ingediend. Let op: dit moet wel worden opgenomen in de zorgovereenkomst. Nb. Deze zorg kan door meerdere personen over de dag worden ingevuld. De Arbeidstijdenwet kan hierdoor ook worden nageleefd. 

 

  • Voorbeeld: Stel dat een verpleegkundige aanwezig moet zijn, dan is het max. uurtarief PGB € 72,39. Daarbij worden afspraken gemaakt dat er bijvoorbeeld overdag 8 uur zorgmomenten (PV, VP, BI en/of B-groep2) nodig zijn. Uit ervaring is bekend is dat er bijv. 2 uur directe zorg in de nacht wordt geboden. Als het tarief hiervoor 60 euro is, dan is dat de basis van de afspraak. Mocht het een onrustige nacht zijn, dan kan daar nog zorgtijd aan worden toegevoegd voor de declaratie. Hierdoor ontstaat een etmaaltarief. Het etmaaltarief is dan bijv. 600,00 met vermelding dat toezicht onderdeel uitmaakt van de geboden zorg.  

 

Optie 2: Opbouw van zorgaanspraak logeren die leidt tot een dagtarief. Er wordt een afspraak gemaakt over de zorgaanspraak logeren. Hierbij is het aan de ouders en zorgverlener om tot een passend etmaaltarief te komen. Belangrijk is dat het etmaaltarief bij een zorgverlener (niet de zorginstelling) niet mag leiden tot een uurtarief lager dan het minimumloon. Lees hier meer.  

 

  • Voorbeeld: Er kan gewerkt worden met een tevredenheidstarief (de zorgverlener is akkoord met het voorgestelde tarief van (bijv. € 300,00 per etmaal). De declaratie is dan op de zorgaanspraak logeren. 

 

Indexering van tarieven van zorgverleners bij meerzorg 

Het tarief dat een gezin met een (volwassen) kind met ZEVMB ontvangt voor meerzorg, wordt vaak vastgezet voor drie jaar. Dit betekent dat het gezin drie jaar lang hetzelfde bedrag voor meerzorg ontvangt. Wanneer de lonen van zorgverleners stijgen door inflatie, stijgt het tarief voor meerzorg niet mee met de inflatie. Hierdoor kunnen ouders hun zorgverleners voor minder uren inkopen dan voorheen. 

 

Oplossing 

Door een wijziging in de Regeling Langdurige Zorg zijn de stijging van de lonen en de inflatie ook meegenomen bij de indexering van het meerzorgtarief. Hierdoor stijgt het meerzorgtarief mee met de lonen en de inflatie en kunnen ouders/vertegenwoordigers hun zorgverleners het tarief indexeren en voor hetzelfde aantal uren blijven betalen. 

 

Verminderd PGB door verruimde vergoeding voor zorginstellingen voor logeren (ZIN) 

De vergoeding voor logeren voor ZEVMB is verruimd van ongeveer 250 euro per 24 uur naar gemiddeld 500 euro per 24 uur voor zorginstellingenVoor ouders betekende dit dat er een groter deel van het PGB naar logeren ging, waardoor sommigen niet meer uitkwamen met hun PGB-budget. Het jaarbudget voor 2022 kon niet halverwege het jaar worden aangepast.  

 

Oplossing 

Er zijn voor 2023 nieuwe afspraken gemaakt met de zorgkantoren waardoor de verhoging van de vergoeding voor het logeren is meegenomen in het jaarbudget. Hierdoor wordt het PGB dat ouders ontvangen niet meer in mindering gebracht.