Ketenzorg voor kinderen met een verstandelijke beperking

A.P.M. van den Elzen, I.A.M. Denkers, dr. S.A. de Man

Bij kinderen met een verstandelijke beperking wordt ketensamenwerking steeds belangrijker door de steeds grotere complexiteit van de zorgvraag en de toegenomen levensverwachting. Ketenzorg kan bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek (verhoging kwaliteit en doelmatigheid, vermindering complexiteit), en het kan ouders ondersteunen in de zorg voor hun kind en hen tegelijkertijd ontlasten door de hoge administratie- en organisatiedruk te verminderen.

 

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van belangrijke aspecten van de organisatie van ketenzorg in uw eigen regio (de verschillende ketenzorgspelers, cliëntondersteuning, het regiebehandelaarschap, transitie) en van de wettelijke kaders die hierbij spelen (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz)).

 

Gezien de regionale verschillen en het ontbreken van gezamenlijke dossiervoering blijft het belangrijk dat het lokale netwerk van zorgaanbieders en cliëntondersteuners elkaar kent en verbinding met elkaar zoekt, met als gezamenlijk doel het leveren van passende zorg.

 

Het ZEVMB-kenniscentrum werkte mee aan dit artikel.