Zoekresultaten

De tekst ‘Zorg met verblijf’ werd 50 keer gevonden in 20 pagina's.


Zorg met verblijf
Begrippenlijst
de Jeugdwet. AWBZ Tot 2015 werd er binnen de AWBZ onderscheid gemaakt tussen zorg met verblijf en zorg zonder verblijf. Centrum indicatiestelling zorg en het CAK ...
Verblijf
Begrippenlijst
van minimaal 4 etmalen per week valt onder zorg met verblijf. Een verblijf van maximaal 3 etmalen valt onder kortdurend verblijf ...
Eerstelijnsverblijf
Begrippenlijst
Medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, waarbij 24uurs toezicht of zorg in de nabijheid ...
Zorg zonder verblijf
Begrippenlijst
gefinancierde zorg zonder verblijf omvatopgenomen onder het gebruik van zorg zonder verblijf, maar valt onder het gebruik van zorg met verblijf. Tabellen over Indicaties voor zorg ...
Extramurale zorg
Begrippenlijst
Wlz: in de Wlz (vanaf 2015) bestaat bij de indicaties het onderscheid extramuraal (zorg zonder verblijf) en intramuraal (zorg met verblijf) niet meer. Iedereen met een Wlz ...
Intramurale zorg
Begrippenlijst
en volume. Hoewel het Zorginstituut Nederland bij haar gegevensuitvraag de term ‘zorg met verblijf' hanteert, wordt binnen de MLZ voor de vergelijkbaarheid met de nacalculatie ...
Kortdurend verblijf
Begrippenlijst
Zvw : vanaf Kortdurend verblijf gaat samen met de functies begeleiding, persoonlijke verzorging of verpleging. In de tabellen over Uitgaven en volume is kortdurendverblijf ( ...
Indicatie
Begrippenlijst
2015 stelde het CIZ vast op welke AWBZzorg iemand aanspraak kon maken. Zorg met verblijf/ intramurale zorg werd geïndiceerd in zorgzwaartepakketen. Zorg zonder verblijf/ ...
Wet langdurige zorg (Wlz)
Begrippenlijst
Wettelijke verzekering voor de kosten van langdurige zorg en verblijf voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking. Het gaat om personen die ...
Leveringsvorm zorg
Begrippenlijst
Bij Wlzzorg bestaat zin uit zorg met verblijf in een instelling, dit is zorg voor personen die verblijven in bijvoorbeeld een verpleeghuis of verzorgingshuis, een ...
Modulair pakket thuis (mpt)
Begrippenlijst
Personen met een Wlzindicatie kunnen met het modulair pakket thuis kiezen om bepaalde delen (modules) van het zorgpakket als zorg ...
Adressen logeren met je eigen zorgverlener
Adressen logeren met je eigen zorgverlener bij ZEVMB